Whistleblowerordning

EKF har en whistleblowerordning, som du kan anvende til at foretage indberetninger vedrørende kritisable forhold i EKF. Whistleblowerordningen skal forbedre mulighederne for, at ansatte og udvalgte grupper kan pege på og udtale sig om kritiske forhold i EKF, uden de behøver at frygte, at det får negative konsekvenser.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

EKF’s whistleblowerordning kan anvendes af:

 1. Arbejdstagere (Medarbejdere i EKF).
 2. Selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan eksempelvis være selvstændigt erhvervsdrivende, som EKF arbejder sammen med.
 3. Medlemmer af direktionen og bestyrelsen.
 4. Frivillige
 5. Lønnede eller ulønnede praktikanter.
 6. Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører. Denne persongruppe omfatter ansatte i en virksomhed, som arbejdspladsen er indgået i et kontraktforhold med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte i en virksomhed, som er leverandør eller underleverandør af varer eller tjenesteydelser til arbejdspladsen.
 7. Personer, der foretager indberetning eller offentliggørelse af oplysninger, som vedkommende har skaffet sig adgang til i et arbejdsmæssigt forhold, som siden er ophørt. Denne persongruppe omfatter også personer, som var ansat på arbejdspladsen før whistleblowerlovens ikrafttræden.
 8. Personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre før kontraktuelle forhandlinger. Denne persongruppe omfatter både personer, som på et senere tidspunkt ansættes af arbejdspladsen, og personer, som ikke opnår ansættelse.

  Det er forudsætning for at anvende whistleblowerordningen, at oplysninger om overtrædelser der indberettes via whistleblowerordningen, er skaffet i en arbejdsrelateret situation for EKF.

  Hvad kan der indberettes om? 

  Der kan indberettes om oplysninger om overtrædelser af EU-retten, som er omfattet af anvendelsesområdet for whistleblowerdirektivet samt alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

  Overtrædelse af EU-retten kan blandt andet være:

  • Offentligt udbud
  • Hvidvask
  • Produktsikkerhed- og overensstemmelse
  • Transportsikkerhed
  • Fødevare- og fodersikkerhed
  • Dyresundhed og -velfærd
  • Miljøbeskyttelse
  • Folkesundhed
  • Forbrugerbeskyttelse
  • Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger
  • Netværks- og informationssystemers sikkerhed

   

  Alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold kan blandt andet være:

  • Overtrædelse af eventuel tavshedspligt
  • Misbrug af økonomiske midler
  • Tyveri
  • Svig
  • Underslæb
  • Bedrageri
  • Bestikkelse
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Enhver form for sexchikane
  • Grov chikane, f.eks. mobning, vold og chikane på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet.
  • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

   

  Oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler eller overtrædelse af accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt vil ikke falde ind under ordningen.

  Hvor kan jeg indberette henne?

  Skriftlig indberetning sker via en hjemmeside som Plesner administrerer, der kan findes på følgende hjemmeside:

  https://whistleblower.plesner.com/client/EKFwhistleblower

   

   

  I den udstrækning du har viden eller rimelig mistanke om det, bedes du oplyse følgende:

  • en beskrivelse af forholdet,
  • hvem der er involveret,
  • om andre er bekendt med mistanken om forholdet,
  • om ledelsen er bekendt med forholdet,
  • om der findes dokumenter, der støtter forholdet,
  • om og hvor der kan findes yderligere information om forholdet,
  • hvor lang tid forholdet har stået på, og
  • om whistleblower er bekendt med forsøg på at skjule forseelsen

   

   

  Er der mulighed for at foretage anonym indberetning?

  EKF opfordrer til, at du angiver sit dit i forbindelse med en indberetning, således at whistleblowerenheden har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb.

  Det er dog muligt at foretage en anonym indberetning. For at sikre fuld anonymitet anbefales det, at du anvender en privat pc eller eksempelvis en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek. Ønsker du at være anonym, bør du ikke anvende en EKF-intern forbindelse eller EKF-udstyr.

  Hvordan behandler EKF en indberetning?

  EKF har udpeget en intern whistleblowerenhed, der

  1. modtager indberetninger og har kontakt med whistleblower,
  2. følger op på indberetninger,
  3. giver feedback til whistleblower.

  Eksempler på opfølgning på indberetninger kan fx være:

  • Iværksættelse af en intern undersøgelse i myndigheden
  • Orientering af myndighedens øverste ledelse eller bestyrelse.
  • Anmeldelse til politiet eller relevant tilsynsmyndighed.
  • Afslutning af sagen (f.eks. på grund af utilstrækkeligt bevismateriale).

  Efterfølgende skal whistleblowerenheden skal give feedback til dig. Det betyder, at enheden i videst muligt omfang skal oplyse dig om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat, og hvorfor enheden har valgt denne opfølgning.

  Hvordan er du beskyttet?

  Du er beskyttet efter whistleblowerloven, hvis du har indgivet en indberetning til

  • EKF interne whistleblowerordning,
  • Datatilsynets eksterne whistleblowerordning (se mere nedenfor)

  Du er beskyttet efter whistleblowerloven, hvis du havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for indberetningen, og at oplysningerne henhørte under whistleblowerlovens, herunder hvidvasklovens anvendelsesområde.

  Det er en forudsætning for opnåelse af beskyttelse, at du er i god tro om oplysningernes rigtighed, og at god tro forelå på tidspunktet for indberetningen. Personer, der bevidst indberetter urigtige oplysninger, nyder ikke beskyttelse

  Når disse betingelser er opfyldt, er du beskyttet mod repressalier, herunder enhver trussel om eller forsøg på repressalier som følge af, at du har foretaget en intern eller ekstern indberetning. Du er endvidere beskyttet mod at blive hindret i eller forsøgt hindret i at foretage en indberetning.

  Datatilsynets eksterne whistleblowerordning

  Hvis du ikke ønsker at anvende EKF’s interne whistleblowerordning, kan der indberettes til Datatilsynets eksterne whistleblowerordning. Der kan indberettes om de samme forhold til den eksterne whistleblowerordning, og det er ikke et krav, at du først har indberettet via EKF’s interne whistleblowerordning. EKF opfordrer til, at den interne ordning anvendes, såfremt overtrædelsen kan imødegås effektivt internt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

  Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås via https://whistleblower.dk/.

  Behandling af personoplysninger

  Du kan læse mere omkring, hvordan EKF behandler dine personoplysninger, når du indberetter via EKF’s whistleblowerordning her: https://ekf.dk/om-ekf/ekf-s-forretning/ekf-s-persondatapolitik.