Om EKF

Offentlig høring om EU’s regler for eksportkreditter

EU’s regler for kortfristede eksportkreditter skal revideres, og offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder og EU-borgere opfordres til at kommentere på, hvad der skal ske med reglerne efter 2012.
​Den seneste version af EU’s short term-meddelelse, som har reguleret det kortfristede eksportkreditmarked siden 1997, udløber med udgangen af 2012. Og de midlertidige krisebestemmelser, som EU-kommissionen vedtog i 2008 for at lette adgangen til finansiering under finanskrisen, udløber med udgangen af 2011. I den forbindelse opfordres offentligheden til at give tilbagemeldinger på, hvordan reglerne har fungeret, og på hvad der skal ske med reglerne efter 2012. EU-kommissionen vil desuden gerne høre, hvordan medlemsstaterne og interessenter på området synes markedet for eksportkreditter med mellemlang og lang frist fungerer.

Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne i henhold til EF-traktatens artikel 93, stk. 1, med henblik på anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 på kortfristet eksportkreditforsikring, også kaldet short term-meddelelsen, har reguleret det kortfristede eksportkreditmarked siden 1997. Kortfristede eksportkreditter er defineret som kreditter med løbetid under 2 år. Formålet med meddelesen, der er blevet ændret og forlænget fire gange, er at sørge for, at staternes eksportkreditinstitutter – som for eksempel EKF i Danmark – ikke udkonkurrerer private forsikringsselskaber på markedet for kortfristet eksportkreditforsikring. Markedet for eksportkreditter med mellemlang og lang frist har ikke været omfattet af meddelelsen, fordi de private aktører stort set ikke opererer på det marked.

De midlertidige krisebestemmelser, som EU-Kommissionen vedtog i december 2008, kort efter finanskrisens udbrud, giver mulighed for, at offentlige eksportkreditinstitutter midlertidigt og under særlige omstændigheder kan dække kortfristede risici. Det skyldes, at der i forbindelse med krisen opstod huller i visse dele af det kortfristede kreditforsikringsmarked.

En række af emnerne i høringsoplægget vedrører muligheden for statslig involvering i det kortfristede eksportkreditmarked. Som et eksempel på hvilken betydning short term-meddelelsen har for finansieringstilbuddene i medlemslandene, kan det nævnes, at en undtagelsesklausul i short term-meddelelsen for nylig har givet Danmark og EKF mulighed for at yde eksportkreditter til små og mellemstore virksomheder indenfor EU/OECD på forretninger med kredittider mellem 181 dage og 2 år. Tilladelsen blev givet, efter at EKF havde dokumenteret huller i markedet, og den gælder indtil udgangen af 2012. Læs EU-Kommissionen godkender nyt tilbud til SMV’er

Den igangværende høring afholdes, så EU-Kommissionen kan få offentlighedens mening om, hvorvidt short term-meddelelsen skal fortsætte med at være i funktion, som den er, ændres eller simpelthen udløbe? Samtidig vil Kommissionen gerne have mere at vide om eksportkreditter ydet under andre former end forsikringer, for eksempel i form af statslån, og om situationen på markedet for eksportkreditter med mellemlang og lang frist.

Høringsperioden varer fra 18/7 2011 til 23/9 2011.
 
___________________________________________________________
 

EKF’s erfaringer med EU’s short term-regelsæt

EKF og Danmark vil selv give sit syn på reglerne for det kortfristede kreditforsikringsmarked til kende overfor EU-Kommissionen igennem et høringssvar. Her kan du læse om EKF’s erfaringer med det nuværende regelsæt og foreløbige ønsker til et nyt regelsæt. EKF er kun en af flere nationale aktører, som sammen udarbejder Danmarks officielle høringssvar.
EKF’s bidrag til Danmarks officielle svar på høringen om EU’s short term-meddelelse laves med udgangspunkt i vores erfaringer med det kortfristede kreditforsikringsmarked og med at arbejde inden for reglerne på området. Her er et overblik over nogle af de erfaringer, som EKF har gjort sig med det nuværende short term-regelsæt, og foreløbige tanker om regelændringer, som EKF finder hensigtsmæssige at indføre i en fremtidig revideret short term-meddelelse. 
 
EKF’s erfaringer med det nuværende regelsæt

>
 Bankerne strammede deres kreditbetingelser under finanskrisen, og finansieringsvilkårene for eksport er stadig vanskelige, specielt for SMV-eksporten.

>
 De private kreditforsikringsselskaber strammede deres forsikringsbetingelser under finanskrisen. Mulighederne for at få kreditforsikring er atter forbedret, men er ikke helt tilbage på niveauet fra før finanskrisen.

>
 Det private marked for kreditforsikring af enkeltstående kreditter med løbetid på mellem 6 måneder og 2 år i Danmark er uhyre begrænset.

>
 Det har vist sig unødigt besværligt at udnytte dispensationsmulighederne i EU’s short term-regelsæt og midlertidige krisebestemmelser. Dokumentationsprocessen har været omfattende og uigennemsigtig.

>
 EU’s short term-meddelelse og de midlertidige krisebestemmelser har ikke sikret ensartede vilkår for eksportvirksomheder i alle medlemslande.

EKF’s foreløbige ønsker til et revideret regelsæt

>
 Eksportkreditinstitutter i EU er de eneste i Berner Unionen (den internationale brancheforening for eksportkreditinstitutter), der har stærke formelle begrænsninger på deres short term-aktiviteter. Det kan i sidste ende skade europæiske eksportører i konkurrencen med eksportører fra lande uden for EU. Fremtidige regler bør tilsigte ens betingelser for eksportkreditinstitutter i og uden for EU.   

>
 Formålet med EU’s short term-meddelelse er at forhindre konkurrence mellem offentlige og private kreditforsikrere, og en fremtidig revideret short term-meddelelse bør fortsat sørge for, at de offentlige eksportkreditinstitutter ikke konkurrerer med de private udbydere.

>
 Reguleringen af markedet for kortfristet kreditforsikring må imidlertid ikke resultere i, at eksportørerne ikke har adgang til dækning af acceptable risici. Et fremtidigt regelsæt skal derfor være mere fleksibelt end det nuværende og sikre, at denne situation undgås. 

>
 Definitionen af kortfristet kreditforsikring bør tilpasses, så den passer bedre med markedets kapacitet og tillader eksportkreditinstitutter at dække enkeltstående eksportkreditter med løbetider ned til 180 dage til markeder i EU/OECD.

>
 En revideret short term-meddelelse bør være enkel, gennemsigtig og operationel og åbne op for statslig involvering i det kortfristede marked i det omfang og i de perioder, hvor det private marked ikke besidder kapaciteten. Et revideret regelsæt bør endvidere tilskynde til større samarbejde mellem offentlige og private udbydere af kreditforsikring, for eksempel i form af genforsikring.

Kommentarer modtages
Hvis du har kommentarer til EKF’s erfaringer med det nuværende short term-regelsæt og foreløbige ønsker til et fremtidigt revideret regelsæt, så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Carl-Johan Mortensen (cjm@ekf.dk, 35 46 61 45) eller Lars Smed Jensen (lsj@ekf.dk, 35 46 61 54).  
  
Index for robots