Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Saudi-Arabien


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF accepterer garantier fra Finansministeriet, mens vi vurderer andre offentlige købere konkret.
Privat køber

EKF accepterer alle kreditværdige købere​.

Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Sektormæssige begrænsninger – kontakt EKF.​ 

Vekselfinansiering: Godkendt med særlige forhold - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Godkendt
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Saudi-Arabien her


 

Saudi-Arabien (opdateret den 7. juni 2018)

 
Saudi-Arabien er Golfens og Mellemøstens stormagt, men efter flere år med historisk høje oliepriser, hvor Saudi-Arabien har opbygget anseelige økonomiske buffere, står udfordringer pludselig i kø for Saudi-Arabien. Saudi-Arabien forventes pga. USA’s faldende engagement i regionen at skulle medvirke til at løse flere regionale konflik-ter, herunder krigen i Yemen, der truer med at brede sig ind over landets grænser. Samtidig skal Saudi Arabien navigere i en ny virkelighed med lave oliepriser. Dertil kommer landets rivalisering med Iran, som også kræver stor politisk opmærksomhed.
 
Økonomisk udvikling
IMF vurderede i 2015, at Saudi-Arabien vil gå statsbankerot i 2021, hvis ikke landet laver store økonomiske re-former og spare-programmer. Pengene fosser ud af statskassen. Samtidig vokser den offentlige gæld i et foruroli-gende tempo. EKF vurderer dog, at gælden fortsat er på et moderat og håndterbart niveau. Den saudiske økonomi har også haft det svært de seneste år pga. de lave oliepriser, og samtidig er det vanskeligt at manøvrere i en kontekst, som er præget af konkurrerende magtcentre med modsatrettede dagsordener og adskillige sikkerheds-politiske spørgsmål at adressere. Regeringens manglende resultater i de regionale konflikter, som er omkostnings-fulde, er med til at sætte økonomien under pres.
 
Saudi-Arabien har dog haft et godt udgangspunkt. De gode år har betydet, at landet har oparbejdet anseelige reserver, herunder valutareserver til ca. 2 års import, hvilket er meget højt både i regionalt og globalt henseende. Landet har haft en tocifret økonomisk vækst for år tilbage, og selvom landet nu er ramt af store økonomiske ud-fordringer, har Saudi-Arabien formået at opretholde en positiv økonomisk vækst de seneste år – dog med en min-dre recession i 2017. Alligevel bliver det afgørende for landet, at økonomien diversificeres i lyset af den store olie-afhængighed, som udgør langt størstedelen af statens samlede indtægter. Strategien for dette er beskrevet i den ’Nationale Transformationsplan 2020’ og ’Visionen 2030’. Diversificeringsstrategien er vigtig for at mindske landets økonomiske sårbarhed, men også for at imødekomme et stigende indenlandsk forbrug af energi. Centralt for den-ne strategi er frasalget af 5 pct. af aktierne i det nationale olieselskab Saudi Aramco i 2018, som skal være med til at finansiere en ny statslig fond.
 
Det er dog meget sandsynligt, at økonomien vil være baseret på olieproduktionen i mange år frem, og Saudi Ara-bien har da også ændret tilgang til de lave oliepriser og forsøger nu aktivt, sammen med andre olieproducerende land i og uden for OPEC, at lægge en bund under olieprisen ved at begrænset olieproduktionen. Det er tvivlsomt, hvorvidt styret har politisk vilje og kapital til at gennemføre store forandringer, og der er risiko for at en langsom reformproces langsomt vil køre landet i sænk i en ny virkelighed med lave oliepriser. Regeringen har allerede tilbagerullet mindre reformer, hvilket vidner om vanskeligheden ved at indføre sparetiltag i et land, som er baseret på en social kontrakt mellem regering og befolkning. Denne kontrakt er dog under forandring, idet regeringen fremadrettet i højere grad vil være sikkerhedsgarant frem for økonomisk garant.
 
Politisk udvikling
Saudi-Arabien er et af de mindst demokratiske lande i verden. I juni 2017 udnævnte kong Salman sin søn Mu-hammed Salman al-Saud som kronprins og er i gang med at køre ham stilling som landets overhoved. Mohammad bin Salman, som er de-facto regent, konsoliderer sin magt samtidig med, at han forsøger at balancere de konser-vative kræfter mod styrkede krav om liberalisering fra store dele af befolkningen. Der ses en bevægelse væk fra en konsensusbaseret proces til en mere centraliseret, hvilket kan være godt for reformprocessen, men det er samtidigt risikabelt, idet kronprinsen risikerer at miste opbakning i den royale familie, hvis centraliseringen bliver for radikal. Det er dog i mindre grad sandsynligt, at en opposition til kronprinsen vil være stor nok til at kunne forhindre magttransitionen.
 
Det geopolitiske magtspil mellem Iran og Saudi Arabien præger hele regionen. Kombinationen af et styrket Iran og en yngre og selvhævdende generation af beslutningstagere i Saudi Arabien med den 32-årige kronprins Moham-med bin Salman i spidsen, har fået den dybt forankrede regionale stormagtskonflikt til at genopblusse. Det er ikke sandsynligt, at landene har interesse i at engagere sig i en altomfattende stormagtkonflikt, men Saudi Arabien vil gøre en stor indsats for at begrænset den iranske indflydelse i regionen, som rækker langt ud over landets græn-ser, herunder i Syrien, Irak, Libanon og Yemen, men også i f.eks. Bahrain og Qatar, hvor sidstnævnte for indevæ-rende ligger under for et omfattende boykot fra en række lande i regionen blandt andet pga. landets relation til Iran.
 
Dette understreger, hvordan rivaliseringen mellem Iran og Saudi Arabien er med til at skabe splittelse i hele regi-onen og i stigende omfang tvinger landene til at vælge side. Dette betyder også, at alle lande i regionen – med en eller anden grad af rivalisering mellem sunni- og shia-muslimer -  vil være påvirket enten af indirekte militær ind-flydelse eller gennem funding af konkurrence magtcentre i landene fra Iran og Saudi Arabien.
 
EKF vurderer dog, at det bliver afgørende for Saudi-Arabiens stabilitet, om regeringen også på sigt formår at indfri befolkningens forventninger om en høj levestandard. 2/3 af befolkningen er under 30 år, hvilket stiller store krav til muligheder for uddannelse, men også en vis grad af frihed. Et arabisk forår er dog ikke sandsynligt. Straffen for alene at tænke på oprør og utilfredshed med det siddende styre er en dødsdom.
 
Kommercielt klima
Saudi-Arabiens kommercielle klima har bådes styrker og svagheder. Det er særligt det juridiske system, som er vanskeligt at operere under, mens banksektoren overordnet er solid. Der eksisterer dog en risiko for en forvær-ring af bankernes kreditkvaliteten forværres i lyset landets strukturelle økonomiske udfordringer. De saudiske banker er dog fortsat relativt godt ratet, og EKF har forhåndsgodkendt en række store banker.

Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
Barsel

Gå direkte til land

Index for robots