Landevurdering

EKF’s vurdering af risiko ved eksport til Iran


Risikoklasse

Risikoklassen afspejler risikoen for, at en køber ikke kan betale på grund af politiske risici i landet. Jo højere tallet er, des højere er risikoen.
 

 

 

EKF's dækningspolitik

 

Kredittid
/Køber
Garantier uden kredittid Op til 1 år 1-5 år Over 5 år
Offentlig køber EKF stiller krav om garanti fra Finansministeriet på vegne af offentlige købere.
Privat køber EKF accepterer de allerstærkeste købere i landet svarende til minimum BB-. ​EKF accepterer ikke risiko på private købere i landet – se under Banker om eventuel mulighed for dækning via bankmarkedet.
Bank EKF kan godkende kreditværdige banker.

Vekselfinansiering: Ikke vurderet - Kontakt EKF

Garantier i lokal valuta: Ikke vurderet - Kontakt EKF
 

 

Markedsrapporter fra hele verden

EKF udarbejder løbende markedsrapporter om udvalgte lande i samarbejde med Dansk Erhverv. Rapporterne indeholder relevant information for danske virksomheder, der handler med eller investerer i udlandet.

Læs vores markedsrapport om Iran her


 

​Iran

Opdateret august 2017

Den 14. juli 2015 nåede Iran og P5+1 frem til en aftale omkring det iranske atomprogram, og medio januar 2016 blev aftalen endeligt implementeret og størstedelen af EU’s, USA’s og FN’s sanktioner lempet. Dette åbnede op for det iranske marked, som har et stort eksportpotentiale. Iran fejrede således et-års-jubilæet for ”Implementation Day” i januar 2017, men optimismen er aftaget en smule i kølvandet af valget af Trump pga. usikkerheden omkring hvilken vej den amerikanske udenrigspolitik blæser.
 
ØKONOMISK UDVIKLING
Iranerne har arbejdet med begrebet ”modstandsøkonomi”. Med det ønsker iranerne at sende et signal til omverdenen om, at sanktionerne ikke har skadet den iranske økonomi, og at de kan klare sig selv. Faktum er dog, at en række økonomiske nøgletal for Iran afslører, at den iranske økonomi i høj grad har lidt under sanktionerne. Dertil kommer landets afhængighed af olie, hvor de fortsat lave oliepriser præger sektoren. Iran er dog langt mere diversificeret end mange af de øvrige lande i regionen. Indtægter fra oliesektoren udgør ca. 25 pct. af statens samlede indtægter. Til sammenligning udgør olieindtægter 70-90 pct. for en række af øvrige de store olieeksporterende lande i regionen.
 
Den iranske økonomi er karakteriseret ved et mindre underskud på det offentlige budget, overskud på betalingsbalancens løbende poster og en lav offentlig gæld og udlandsgæld. Selvom den iranske økonomi er mærket af de mange år med sanktioner, har Iran et solidt økonomisk udgangspunkt. Efter sanktionslempelserne forventes der nu stigninger i både eksport og import i 2017 og fortsat pæne overskud på betalingsbalancen i de kommende år. Den positive betalingsbalance har været med til at opretholde landets valutareserve, som aktuelt rækker til knap halvandet års import.
 
Det er centralbankens mål, at den officielle valutakurs og markedskursen hurtigst muligt skal forenes, så der er én valutakurs, som er tilgængelig for alle. For indeværende er det ganske få, som har adgang til den officielle kurs. Ifølge centralbanken kan en samlet kurs blive lavere end den nuværende kurs på det sorte marked, og der må forventes yderligere valutadepreciering i de kommende år. 
 
POLITISK UDVIKLING
I 2016 blev der afholdt parlamentsvalg samt valg til Eksperternes Råd, som bl.a. er ansvarlige for at udpege den øverste åndelige leder. Valget var mere konkurrencebetonet end valget i 2012, som blev boykottet af reformisterne. De reformvenlige kræfter havde et godt valg, hvilket understregede opbakningen til Præsident Rowhani i kølvandet på atomaftalen. Det er dog fortsat de konservative kræfter, som dominerer det politiske miljø i Iran, men valget gav Rowhani vind i sejlene forud for præsidentvalget i maj 2017, hvor Rowhani genvandt præsidentembedet med et stærkt mandat. Dette vurderes at være godt for dansk eksport, idet Rowhani er forretningsorienteret, og det er meget sandsynligt, at den iranske økonomi har høj prioritet for den iranske præsident. Parlamentet er da også i gang med at se på et lovforslag, som skal danne grundlag for en bankreform, hvilket er afgørende for den iranske økonomi, men planerne om en rekapitalisering af banksektoren skrider langsomt frem.
 
Den Øverste Åndelige Leder, Khamenei, er dog fortsat den ultimative beslutningstager i Iran. Regimet er fragmenteret, og det kan være svært at opnå konsensus på tværs af alle beslutningsorganer pga. af polariseringen mellem de konservative kræfter og de moderate kræfter. Den Iranske Revolutionsgarde er meget loyal over for Den Øverste Åndelige Leder og er af afgørende betydning for landets stabilitet. Revolutionsgarden spiller en stor rolle både politisk og økonomisk. Implementering af atomaftalen betyder, at der skabes nogle meget konkrete fordele for den iranske befolkning, der vil gøre det vanskeligt for mere konservative kræfter at bremse udviklingen.
 
Atomaftalen er et gennembrud for Irans forhold til Vesten. Overordnet indeholder atomaftalen begrænsninger for kapaciteten af Irans atomprogram, så man sikrer sig en vis reaktionstid, hvis iranerne alligevel skulle beslutte sig for at lave atomvåben. Forhandlingerne mellem USA og Iran har betydet en generel opblødning af forholdet mellem landene, men efter Trump har overtaget præsidentembedet i USA, eksisterer der en stor usikkerhed relateret til udformningen af den amerikanske politik over for landet, herunder hvorvidt amerikanerne vil genindføre af sanktioner (lave ”Snap-back”) i forhold til Iran. Denne usikkerhed påvirker i høj grad de internationale bankers risikovillighed, herunder hvorvidt de tør indgå i forretninger i landet, ligesom udenlandske investorers appetit på Iran muligvis holdes tilbage. Irans forhold til sine regionale modspillere vil fortsat være anstrengt. Det gælder især forholdet til Saudi-Arabien pga. landenes religiøse forskelle og generelle rivalisering omkring en række politiske og økonomiske spørgsmål i regionen.
 
Både Irans præsident Rouhani og EU’s udenrigspolitiske chef Mogherini har udtalt, at USA ikke unilateralt kan bryde atomaftalen. Rusland og Kina vil have stærke økonomiske og strategiske incitamenter til at bevare aftalen. Derfor er der en chance for, at aftalen vil overleve, selvom USA trækker sig ud. Hvorvidt atom-aftalen bryder sammen vil dog i praksis afhænge af, om nye amerikanske sanktioner vil forhindre ikke-amerikanske virksomheder i at lave forretninger i Iran, ligesom amerikanske tiltag kan risikere at provokere iranerne til at bryde aftalen.
 
Amerikanerne har i maj 2017 forlænget sanktionslempelserne under atomprogrammet samtidig med nye sanktioner relateret til det iranske missilprogram blev indført. Dermed har atomaftalen fortsat opbakning fra amerikanerne, som dog fortsat insisterer på at føre en hård linje over for iranerne, og parallel-manøvren er sandsynligvis et forsøg på at signalere, at Trump-administrationen ikke har blødt op for sin tilgang til Iran.
 
Mens både iranerne og amerikanerne fører en skærpet retorik over for hinanden, fastholder præsident Rouhani dog, at Iran ønsker at bevare aftalen med Rusland, Kina, Storbritannien, Frankrig og Tyskland, i tilfælde af at USA trækker sig ud. Hvorvidt de positive afledte effekter af aftalen opretholdes i sådan et tilfælde er højst usikkert, idet en genindførelse af de amerikanske sekundære sanktioner vil have store negative konsekvenser betydning for Europa. Det vurderes dog på nuværende tidspunkt at være overvejende sandsynligt, at USA forbliver en del af aftalen.
 
KOMMERCIELT KLIMA
Irans kommercielle klima har en score på 5 i EKF’s model for kommercielt klima (på en skala fra 0-6, hvor 0 er bedst, og 6 er dårligst). Iran scorer 5 i kategorierne kontraktbrud, ekspropriation og korruption, mens Iran scorer 6 i juridisk system og finansielt system. Iran tildeles scoren 2 på det operationelle klima, hvilket afspejler en væsentlig forbedring gennem det seneste år. Det vurderes, at især parametrene finansielt system samt operationelt klima vil forbedres, i takt med at sanktionerne lempes og den generelle makroøkonomiske situation forbedres.
 
Med lempelserne af centrale sanktioner mod den finansielle sektor og store produktgrupper vil det kommercielle klima forbedres væsentligt, og denne første fase af atomaftalen er afgørende for dansk erhvervsliv. Det iranske marked kan have samme potentiale som det tyrkiske marked, hvilket understreger de store muligheder, der venter for danske eksportører.
 
Banksektoren er mærket af flere år med omfattende økonomiske sanktioner. Mange af de store banker i Iran har stor erfaring med international handel, men sektoren er underudviklet. Andelen af nødlidende lån er generelt meget høj, og kapitaliseringen for en række statsejede, men også privatejede banker, er faretruende dårlig. En række banker er sandsynligvis direkte insolvente, men det vurderes som usandsynligt, at staten vil lade bankerne gå ned. EKF har godkendt en række iranske banker. De europæiske kommercielle banker er dog tilbageholdende med at åbne op for nye forretninger på Iran, hvilket er en flaskehals for at få gang i eksporten.
 
 


Generelle forudsætninger for EKF's risikovurderinger
Denne information beskriver EKF’s vejledende landepolitik på udgivelsestidspunktet. Beskrivelsen er uden forpligtelser for EKF med hensyn til konkrete ansøgninger om eksportkreditgarantier. Før der disponeres på baggrund af dette materiale, opfordres virksomheden derfor til at indhente nærmere rådgivning hos EKF.

Gå direkte til land

Iran og bankerne

Idet EKF ikke kan agere bank, er der altid behov for at have en kommerciel bank med på forretningen, for at EKF kan yde garanti og støtte op om transaktionen. Vi anbefaler derfor eksportøren at kontakte sit eget pengeinstitut for at høre om mulighederne for at foretage Iran-transaktioner.  

Ane Juul Jonsson

Få mere information om landet

Kontakt EKF's analytiker:
Ane Juul Jonsson
+45 35 46 26 92

Gå direkte til land

Index for robots